THƯ MỜI: VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ

THƯ MỜI: VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ “XÂY DỰNG VÀ VẬN HÀNH CHÍNH PHỦ KIẾN TẠO: THỰC TIỄN Ở VIỆT NAM VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ”

Ngày bắt đầu: 03/04/2019

Ngày kết thúc: 18/10/2019

Các bài báo viết về hội thảo khoa học: “Văn hóa trong phát triển kinh tế - xã hội vùng Trung Bộ”

Báo Online của Quảng Nam đăng bài "Giữ bản sắc văn hóa vùng Trung Bộ"

Ngày bắt đầu: 07/11/2018

Ngày kết thúc: 30/11/2018

Thư mời cung cấp trang thiết bị năm 2018 cho Viện KHXH vùng Trung Bộ

Kính gửi các doanh nghiệp trong nước có khả năng cung cấp trang thiết bị theo danh mục được đính kèm

Ngày bắt đầu: 20/06/2018

Ngày kết thúc: 23/06/2018

Thư mời cung cấp sách Ngoại văn và Sách Việt năm 2018 cho Viện KHXH vùng Trung Bộ

Kính gửi các doanh nghiệp trong nước có khả năng cung cấp sách ngoại văn và sách việt theo danh mục được đính kèm

Ngày bắt đầu: 20/06/2018

Ngày kết thúc: 23/06/2018

Thư mời: Viết bài hội thảo khoa học quốc tế lần thứ nhất " Phát triển du lịch bền vững ở miền trung Việt Nam và Asian"

Thư mời: Viết bài hội thảo khoa học quốc tế lần thứ nhất " Phát triển du lịch bền vững ở miền trung Việt Nam và Asian"

Ngày bắt đầu: 19/03/2018

Ngày kết thúc: 07/05/2018