Thông báo tuyển dụng 31/12/2021

Thời gian bắt đầu: 31/12/2021


Thời gian kết thúc: 30/01/2022

1/ Số lượng tuyển dụng: 02 chỉ tiêu tuyển dụng 2/ Vị trí tuyển dụng: - Nghiên cứu viên tại Trung tâm Nghiên cứu Địa Lý - Môi trường: 01 chỉ tiêu - Nghiên cứu viên tại Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa - Lịch sử: 01 chỉ tiêu

Xem chi tiết trong file đính kèm: