THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC: “QUẢN TRỊ MÔI TRƯỜNG ĐỊA PHƯƠNG, ĐỔI MỚI MÔ HÌNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ CHÍNH SÁCH THÍCH ỨNG THÔNG MINH VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU” 30/07/2021

Thời gian bắt đầu: 30/07/2021


Thời gian kết thúc: 31/10/2021

THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC: “QUẢN TRỊ MÔI TRƯỜNG ĐỊA PHƯƠNG, ĐỔI MỚI MÔ HÌNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ CHÍNH SÁCH THÍCH ỨNG THÔNG MINH VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU”

Nội dung xem File đính kèm