THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ THƯỜNG NIÊN “PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÙNG TRUNG BỘ” 16/06/2020

Thời gian bắt đầu: 16/06/2020


Thời gian kết thúc: 04/08/2020

CHỦ ĐỀ NĂM 2020: “PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÙNG: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN” Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững xác định, phát triển bền vững là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình phát triển đất nước, là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, các cấp chính quyền, các bộ, ngành và địa phương, của các cơ quan, doanh nghiệp, đoàn thể xã hội, các cộng đồng dân cư. Trong đó, phát triển bền vững vùng là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm đạt được các mục tiêu phát triển bền vững.

THƯ MỜI

VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ THƯỜNG NIÊN

“PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÙNG TRUNG BỘ”

CHỦ ĐỀ NĂM 2020:

“PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÙNG:

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN”

 

Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững xác định, phát triển bền vững là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình phát triển đất nước, là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, các cấp chính quyền, các bộ, ngành và địa phương, của các cơ quan, doanh nghiệp, đoàn thể xã hội, các cộng đồng dân cư. Trong đó, phát triển bền vững vùng là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm đạt được các mục tiêu phát triển bền vững.

Nhận thức được tầm quan trọng của phát triển bền vững vùng trong bối cảnh phát triển mới, Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế thường niên năm 2020 với chủ đề: “Phát triển bền vững vùng: Những vấn đề lý luận và thực tiễn” nhằm tạo diễn đàn khoa học trao đổi các vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển bền vững vùng ở Việt Nam và trên thế giới; bàn luận, tìm kiếm các sáng kiến và tư duy mới về phát triển bền vững các vùng và vùng Trung Bộ nói riêng trong bối cảnh hiện nay.

 

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỘI THẢO

Thời gian dự kiến: Ngày 29-30 tháng 10 năm 2020 (Thời gian có thể sẽ được điều chỉnh tùy theo diễn biến của dịch bệnh Covid-19)

Địa điểm: Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

 

CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỘI THẢO

 

Ban tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời Quý vị tham gia Hội thảo và đóng góp bài viết theo các nội dung chính sau:

1. Những vấn đề lý luận về phát triển bền vững vùng

- Lý luận chung về PTBV, PTBV vùng và liên kết PTBV vùng;

- Các tiêu chí đánh giá PTBV vùng;

- Lý luận chung về lồng ghép PTBV vùng trong Chương trình nghị sự 2030 vì sự PTBV;

- Một số tiếp cận lý thuyết mới về PTBV vùng;

2. Kinh nghiệm quốc tế về phát triển bền vững vùng

- Tiếp cận về PTBV vùng và liên kết PTBV vùng ở các quốc gia trên thế giới;

- Thực tiễn PTBV vùng của các quốc gia trên thế giới;

- Bài học kinh nghiệm quốc tế cho Việt Nam trong PTBV vùng;

3. Thực tiễn về PTBV vùng ở Việt Nam

- Thực trạng PTBV vùng ở Việt Nam;

- Thực trạng liên kết PTBV vùng ở Việt Nam;

- Cơ chế, chính sách trong PTBV vùng ở Việt Nam;

- Nhận diện những khó khăn, thách thức về PTBV vùng, liên kết PTBV vùng ở Việt Nam trong bối cảnh mới;

- Sáng kiến, giải pháp thúc đẩy PTBV vùng trong bối cảnh mới;

- Thực trạng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội theo hướng bền vững;

4. Thực tiễn về PTBV vùng Trung Bộ

- Thực trạng PTBV vùng Trung Bộ;

- Thực trạng PTBV các địa phương vùng Trung Bộ;

- Thực trạng liên kết PTBV vùng Trung Bộ;

- Thực trạng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng Trung Bộ theo hướng bền vững;

- Nhận diện khó khăn, thách thức về PTBV vùng Trung Bộ trong bối cảnh mới;

- Quan điểm, định hướng PTBV vùng Trung Bộ trong bối cảnh mới;

- Sáng kiến, giải pháp, tư duy mới cho PTBV vùng Trung Bộ trong bối cảnh mới;

 

THỜI HẠN NHẬN BÀI:

- Hạn nhận đăng ký tiêu đề bài viết: 30/05/2020

- Hạn nhận bài viết hoàn chỉnh: 30/07/2020

 

Địa chỉ email gửi bài: aissc.danang@gmail.com

 

THỂ LỆ GỬI BÀI:

- Ngôn ngữ:

  • Ưu tiên chấp nhận bài viết bằng tiếng Anh.
  • Bài viết bằng tiếng Việt phải có phần tóm tắt viết bằng tiếng Anh.
  • Thể thức trình bày: Bài viết không quá 8.000 từ, được đánh máy trên khổ giấy A4, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 13, dãn dòng 1.2 pt, cách dòng 6 pt, lề trái 3cm; lề trên, lề dưới, lề phải: 2 cm.

- Bố cục bài viết:

  • Tiêu đề, tên tác giả, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, địa chỉ liên lạc, số điện thoại, địa chỉ email;
  •  Tóm tắt (khoảng 250 từ), từ khóa (không quá 5 từ) được dịch sang tiếng Anh (trường hợp bài viết bằng tiếng Việt);
  • Nội dung bài viết (Mở đầu, Tổng quan, Phương pháp nghiên cứu, Kết quả/ Đóng góp mới, Kết luận, Phụ lục); tài liệu tham khảo (Theo kiểu APA - American Psychological Association).
  • Toàn bộ bài viết sẽ được gửi đi phản biện và những bài đạt yêu cầu sẽ được đăng trong kỷ yếu Hội thảo có chỉ số xuất bản quốc tế (ISBN).

 

LIÊN HỆ

Thông tin chi tiết về Hội thảo xin vui lòng liên hệ:

ThS. Nguyễn Danh Cường, điện thoại: 0985.818.846

Địa chỉ: Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

Hoặc truy cập website: http://www.aissc.org.vn