Thông báo của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về phòng, chống dịch Covid-19

Căn cứ sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19. Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) trân trọng thông báo về tình hình phòng, chống dịch Covid-19 tại Viện Hàn lâm, cụ thể như sau:

Ngày bắt đầu: 10/03/2020

Ngày kết thúc: 30/04/2020

Hội thảo quốc tế về SME tại Đà Nẵng

Ngày bắt đầu: 24/05/2016

Ngày kết thúc: 06/08/2016

Chương trình học bổng của Viện Phát triển Hàn Quốc (KDI)

Ngày bắt đầu: 16/05/2016

Ngày kết thúc: 26/05/2016

THƯ MỜI VIẾT THAM LUẬN HỘI THẢO KHOA HỌC

Ngày bắt đầu: 12/05/2016

Ngày kết thúc: 30/06/2016