Thư mời: Viết bài hội thảo khoa học quốc tế lần thứ nhất " Phát triển du lịch bền vững ở miền trung Việt Nam và Asian"

Thư mời: Viết bài hội thảo khoa học quốc tế lần thứ nhất " Phát triển du lịch bền vững ở miền trung Việt Nam và Asian"

Ngày bắt đầu: 19/03/2018

Ngày kết thúc: 07/05/2018

Hội thảo quốc tế về SME tại Đà Nẵng

Ngày bắt đầu: 24/05/2016

Ngày kết thúc: 06/08/2016

Chương trình học bổng của Viện Phát triển Hàn Quốc (KDI)

Ngày bắt đầu: 16/05/2016

Ngày kết thúc: 26/05/2016

THƯ MỜI VIẾT THAM LUẬN HỘI THẢO KHOA HỌC

Ngày bắt đầu: 12/05/2016

Ngày kết thúc: 30/06/2016