Giới thiệu sách mới - Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại vùng Nam Trung Bộ: Những nhân tố và sự phân bổ không gian

Sách chuyên khảo: Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại vùng Nam Trung Bộ: Những nhân tố và sự phân bổ không gian. Ngoài Lời nói đầu và phần Kết luận, cuốn sách được kết cấu thành 3 chương: Chương 1. Cơ sở lý luận về những nhân tố ảnh hưởng đến sự định vị của đầu tư trực tiếp nước ngoài Chương 2. Những nhân tố ảnh hưởng đến sự định vị FDI tại các tỉnh vùng Nam Trung Bộ Chương 3. Quan điểm, giải pháp thu hút FDI vào vùng Nam Trung Bộ trong bối cảnh mới - Sách gồm 340 trang - Năm xuất bản: 2020 - Nhà xuất bản khoa học xã hội

Ngày bắt đầu: 11/09/2020

Ngày kết thúc: 31/12/2020

THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ THƯỜNG NIÊN “PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÙNG TRUNG BỘ”

CHỦ ĐỀ NĂM 2020: “PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÙNG: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN” Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững xác định, phát triển bền vững là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình phát triển đất nước, là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, các cấp chính quyền, các bộ, ngành và địa phương, của các cơ quan, doanh nghiệp, đoàn thể xã hội, các cộng đồng dân cư. Trong đó, phát triển bền vững vùng là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm đạt được các mục tiêu phát triển bền vững.

Ngày bắt đầu: 16/06/2020

Ngày kết thúc: 04/08/2020

Giới thiệu sách mới - Nâng cao thu nhập cho cộng đồng ngư dân khai thác hải sản xa bờ vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ

Nâng cao thu nhập cho cộng đồng ngư dân khai thác hải sản xa bờ vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ (sách chuyên khảo) Phát hành bởi : NXB Khoa học xã hội Năm phát hành : 2020

Ngày bắt đầu: 21/05/2020

Ngày kết thúc: 31/12/2020

Thông báo của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về phòng, chống dịch Covid-19

Căn cứ sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19. Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) trân trọng thông báo về tình hình phòng, chống dịch Covid-19 tại Viện Hàn lâm, cụ thể như sau:

Ngày bắt đầu: 10/03/2020

Ngày kết thúc: 30/04/2020

Hội thảo quốc tế về SME tại Đà Nẵng

Ngày bắt đầu: 24/05/2016

Ngày kết thúc: 06/08/2016