THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC: " ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỘI AN TRONG GIAI ĐOẠN MỚI"

THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC: " ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỘI AN TRONG GIAI ĐOẠN MỚI"

Ngày bắt đầu: 30/07/2021

Ngày kết thúc: 31/10/2021

THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC: “QUẢN TRỊ MÔI TRƯỜNG ĐỊA PHƯƠNG, ĐỔI MỚI MÔ HÌNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ CHÍNH SÁCH THÍCH ỨNG THÔNG MINH VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU”

THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC: “QUẢN TRỊ MÔI TRƯỜNG ĐỊA PHƯƠNG, ĐỔI MỚI MÔ HÌNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ CHÍNH SÁCH THÍCH ỨNG THÔNG MINH VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU”

Ngày bắt đầu: 30/07/2021

Ngày kết thúc: 31/10/2021

Thư mời viết bài hội thảo khoa học: "Quản lý phát triển xã hội ở miền Trung, Tây Nguyên hiện nay"

Thư mời viết bài hội thảo khoa học: "Quản lý phát triển xã hội ở miền Trung, Tây Nguyên hiện nay"

Ngày bắt đầu: 30/07/2021

Ngày kết thúc: 31/10/2021

Thông báo Tổ chức các lớp bổ sung kiến thức để dự thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ tại Học viện Khoa học xã hội

Thông báo Tổ chức các lớp bổ sung kiến thức để dự thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ tại Học viện Khoa học xã hội

Ngày bắt đầu: 19/07/2021

Ngày kết thúc: 30/09/2021

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2021

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2021

Ngày bắt đầu: 19/07/2021

Ngày kết thúc: 28/09/2021