Một số vấn đề chính trị quốc tế trong giai đoạn hiện nay

09/09/2013

Cuốn sách đề cập tới những vấn đề có tính thời sự của nền chính trị quốc tế hiện nay như xu thế toàn cầu hóa, mối quan hệ giữa các nước lớn, chống chủ nghĩa khủng bố, trật tự thế giới mới,... Đề xuất những giải pháp thiết thực nhằm đổi mới và tăng cường chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Nguyễn Hoàng Giáp . - H. : Chính trị quốc gia, 2012 . - 304 tr., 20 cm

Từ khoá : Chính trị quốc tế, Thế giới

Giới thiệu ND : Cuốn sách đề cập tới những vấn đề có tính thời sự của nền chính trị quốc tế hiện nay như xu thế toàn cầu hóa, mối quan hệ giữa các nước lớn, chống chủ nghĩa khủng bố, trật tự thế giới mới,... Đề xuất những giải pháp thiết thực nhằm đổi mới và tăng cường chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Ký hiệu kho : Vv 1945