Một số điểm nóng chính trị - xã hội điển hình tại các vùng đa dân tộc ở miền núi trong những năm gần đây - hiện trạng, vấn đề các bài học kinh nghiệm trong xử lý tình huống

09/09/2013

Nội dung cuốn sách tập trung nghiên cứu một số điểm nóng chính trị - xã hội điển hình tại các vùng đa dân tộc ở miền núi trong những năm gần đây, nhằm phân tích, đánh giá những nguyên nhân khách quan và chủ quan khi xảy ra điểm nóng, đồng thời đưa ra những giải pháp hữu hiệu để ngăn chặn một cách kịp thời không để xảy ra điểm nóng

Lưu Văn Sùng . - H. : Chính trị quốc gia, 2010 . - 194 tr., 20 cm

Từ khoá : Chính trị xã hội, Điểm nóng chính trị, Dân tộc, Miền núi, Việt Nam

Giới thiệu ND : Nội dung cuốn sách tập trung nghiên cứu một số điểm nóng chính trị - xã hội điển hình tại các vùng đa dân tộc ở miền núi trong những năm gần đây, nhằm phân tích, đánh giá những nguyên nhân khách quan và chủ quan khi xảy ra điểm nóng, đồng thời đưa ra những giải pháp hữu hiệu để ngăn chặn một cách kịp thời không để xảy ra điểm nóng.

Ký hiệu kho : Vv 1941, Vv 1942