Bàn về mâu thuẫn xung đột lợi ích hiện nay

09/09/2013

Cuốn sách gồm 8 chương, với 2 phương diện. Một là phương diện lý luận chung với cách tiếp cận mới để lý giải thực tế về mâu thuẫn lợi ích nhóm; hai là, phân tích khải quán về một số mâu thuẫn, xung đột lợi ích nhóm cụ thể vào loại phức tạp nhất đang nổi lên hiện nay.

Hồ Bá Thâm . - H. : Chính trị quốc gia, 2011 . - 340tr., 20 cm

Từ khoá : Chính trị xã hội, Lợi ích nhóm, Mâu thuẫn, Xung đột

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm 8 chương, với 2 phương diện. Một là phương diện lý luận chung với cách tiếp cận mới để lý giải thực tế về mâu thuẫn lợi ích nhóm; hai là, phân tích khải quán về một số mâu thuẫn, xung đột lợi ích nhóm cụ thể vào loại phức tạp nhất đang nổi lên hiện nay.

Ký hiệu kho : Vv 1894, Vv 1895