Giới thiệu về tạp chí

05/09/2013

Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung tiền thân là Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung – Tây Nguyên, được thành lập theo Giấy phép xuất bản số 20/GP – BTTTT  ngày  07 tháng 01 năm 2008 của Bộ Thông tin Truyền thông. Tạp chí là cơ quan ngôn luận của Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ và Tây Nguyên thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam).  Tháng 5/2008, Tạp chí ra số đầu tiên. Ngày 22 tháng 4 năm 2008, Chính phủ ban hành Nghị định số 53/2008/NĐ-CP về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Căn cứ Nghị định số 53/2008/NĐ-CP, Chủ tịch  Viện Khoa học xã hội Việt Nam ra  Quyết định số 670/2008/QĐ-KHXH, ngày 02 tháng 7 năm 2008 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Phát triển bền vững vùng Trung Bộ. Do đó,  Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung - Tây Nguyên đổi tên thành Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung và là cơ quan ngôn luận của Viện Phát triển bền vững vùng Trung Bộ (nay là Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ). Tạp chí thực hiện tôn chỉ, mục đích là đăng tải các thông tin và bài nghiên cứu về lịch sử, dân tộc học, tôn giáo, kinh tế, văn hóa, xã hội,… nhằm cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định chính sách phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa các tỉnh miền Trung.

Hiện nay, cơ cấu tổ chức của tạp chí gồm có Tổng Biên tập, Hội đồng biên tập và Phòng Biên tập - Trị

TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. Hà Đình Thành

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

PGS.TS. Hà Đình Thành (Chủ tịch)

PGS.TS. Khổng Diễn

TS. Bùi Đức Hùng

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Khánh

PGS.TS. Mai Quỳnh Nam

TS. Dương Bá Phượng

TS. Mai Thanh Sơn

PGS. TS Võ Quang Trọng

TS. Nguyễn Ngọc Tuấn

Phòng Biên tập - Trị sự

ThS. Nguyễn  Danh Cường (Phó Trưởng phòng)

CN. Nguyễn Xuân Lâm

CN. Lê Thị Vân

Toà soạn và trị sự

 - Tổ 40, khối phố Khái Tây 2, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

 Điện thoại: (0511)3962521

                    (0511)  3692510

Email:  mientrungtc@yahoo.com.vn

Nội dung tạp chí gồm có 4 mục chính : Kinh tế - Chính trị - Xã hội; Văn hóa - Lịch sử;  Môi trường - Phát triển; Thông tin -  Tư liệu.  

Tạp chí đã được Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia công nhận và cấp mã số ISSN 1859-2635 góp phần vào việc chuẩn hoá thông tin quốc tế.

Trong những năm qua, Tạp chí đã nhận được số lượng bài viết của các tác giả gửi đến tạp rất phong phú, đa dạng và không ngừng nâng cao chất lượng, ngày càng thu hút bạn đọc ở khu vực miền Trung và cả nước. Tạp chí cũng đã  được Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước đưa vào danh mục hệ thống Tạp chí được tính điểm khi phong chức danh GS, PGS cho các tác giả có bài nghiên cứu đăng trên Tạp chí.

 Các tin đã đưa ngày: